ป.พิพัฒน์เสนอ ก. กลาง ทบทวนเปิดสอบบรรจุข้าราชการ “ควรให้โอกาสพนักงานจ้าง อปท.” ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปี สอบภายในก่อนเป็นลำดับแรก

29 สิงหาคม 2016 | ข่าว อปท. วันนี้
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

ป.พิพัฒน์เสนอ ก. กลาง ทบทวนเปิดสอบบรรจุข้าราชการ
“ควรให้โอกาสพนักงานจ้าง อปท.” ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปี สอบภายในก่อนเป็นลำดับแรก

ป.พิพัฒน์ ได้สะท้อนและสรุปปัญหาพนักงานจ้างกับการให้บริการประชาชน ผ่านเฟชบุ๊ก “ป. พิพัฒน์”  ไว้ดังนี้

-หลังที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ….. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากการเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมี นางนินนาท ชลิตานนท์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีหลายประเด็นที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่เกี่ยวข้องในเชิงลบและไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็น การกำหนดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ลูกจ้างประจำ + พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ-พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานจ้างทั่วไป) ไว้ให้ไม่เกินร้อย ๒๕ ของจำนวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีการแก้เกี้ยวจากบางท่านในกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น และคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของร่างตัวจริงว่า หมายถึงเฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจเท่านั้น แต่ตรวจสอบทุกตัวอักษรแล้ว ไม่มีการกำหนดไว้เช่นว่านั้นแม้แต่มาตราเดียว
-๒๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา ก.กลาง (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) รับทราบกรณี กสถ.จะดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า ๑,๐๐๐ อัตรา
-ในกระทรวงสาธารณสุขก็ดี กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ หลายหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการจัดสอบในบางตำแหน่ง บางสายงาน ได้จัดให้มีการสอบเป็นการภายใน โดยให้ลูกจ้างของหน่วยงานนั้นๆ มีสิทธิสอบเป็นการภายในก่อน แม้กระทั่งกรมการปกครอง หลายต่อหลายครั้ง ก็จะเปิดสอบภายในโดยให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ปกครองสามารถสอบเปลี่ยนสายขึ้นเป็น ปลัดอำเภอได้ หรือแม้แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองก็เปิดสอบเป็นการภายในหลายครั้งเช่นเดียวกัน
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้พนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ผดด) สอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน กว่า ๕,๐๐๐ อัตราทั่วประเทศ จนเป็นที่โจษจันกันไปทั่ว และทำให้พนักงานจ้างตำแหน่งอื่นๆ รู้สึกไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค เพราะ ผดด.ทำงานมาแค่ ๓ ปีก็มีสิทธิเลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการครูแทบจะไม่มีคู่แข่งด้วยซ้ำไป แต่พนักงานจ้างในตำแหน่งอื่นๆ หลายหมื่นคนทำงานมาพอๆ กับปลัด/คลัง/ช่าง ในยุคก่อร่างสร้างตัว หรือสร้างบ้านแปงเมือง เกือบ ๒๐ ปี กลับถูกเลิกจ้าง โดยอ้างเหตุ ร้อยละ ๔๐
-ผมเห็นว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) พึงพิจารณาทบทวนการเปิดสอบบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไป แต่ควรให้โอกาสพนักงานจ้างที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสอบเป็นการภายในก่อนเป็นลำดับแรก โดย ก.สถ.เป็นผู้รับผิดชอบ หากพนักงานจ้างเหล่านั้น สอบแล้วไม่ได้หรือสอบแล้ว คนที่สอบได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอปท.ก็พึงค่อยเปิดสอบเป็นการทั่วไปอีกรอบหนึ่ง
-เหตุผล หนึ่ง เป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่จำเป็นต้องลดพนักงานจ้างในอนาคต สอง เป็นขวัญกำลังใจแก่คนทำงานให้อปท.มาอย่างยาวนาน เพราะพนักงานจ้างส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตนทำหน้าที่อยู่แต่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพราะต้องนั่งทำงานทุกวัน ผิดกับบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาใหม่มีโอกาสนั่งอ่านหนังสือได้อย่างเต็มที่แต่การทำงานอาจไม่ชำนาญต้องมาคอยสอนอีกหลายปี สาม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพนักงานจ้างในตำแหน่งทั่วไป กับพนักงานจ้างที่เป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ (ผดด.)
-ผมไม่มีอำนาจใดๆ ในการพิจารณาหรือเห็นชอบไม่เห็นชอบ แต่ก็หวังว่า ผู้แทนก.กลาง ไม่ว่าฝ่ายการเมือง หรือฝ่ายข้าราชการประจำ ใน ก.จ./ก.ท./ก.อบต. จะพึงเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

ที่มา. เฟชบุ๊ก “ป. พิพัฒน์” 28 สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/phiphatw/posts/1222548054442340

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook