หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 “สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าฯ กทม. – หมอเปรม นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่”

25 สิงหาคม 2016 | ข่าว อปท. วันนี้
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 50/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ระบุว่า โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบขององค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มูลกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเข้าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แม้ผลการตรวจสอบหรือการสอบข้อเท็จจริงในขณะนี้ยังไม่อาจสรุปความผิดได้ แต่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน และมีการดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1. ให้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในการกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้

ข้อ 2. ให้นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้

ข้อ 3. ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบหรือสอบข้อเท็จจริงบุคคลตามข้อ 1 และข้อ 2 อยู่แล้ว ยังคงดำเนินการต่อไป ในกรณีพบว่าไม่มีการกระทำความผิดหรือมีการกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วย ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมต่อไป

การรักษาการแทนผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook