สปท. เห็นชอบรายงานแผนปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น

23 สิงหาคม 2016 | ข่าว อปท. วันนี้
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบรายงานแผนปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น ที่เสนอปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปเพื่อควบรวมองค์กรเล็กในท้องถิ่นให้เป็นระบบเดียวกัน และยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นระบบเทศบาลรองรับการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 ในการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน 4 เรื่อง รวมรายงานจำนวน 6 ฉบับ โดยได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ฯ ได้นำเสนอรายงานว่า ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาหลายเรื่อง ทั้งระบบการคลัง จัดเก็บรายได้ได้น้อย การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการใช้ทรัพและประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้นจำเป็นต้องปฏิรูปเพื่อกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยการควบรวมองค์กรเล็ก ๆ ในท้องถิ่นให้เป็นระบบเดียวกัน และยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ให้เป็นระบบเทศบาล ให้ อบต.สามารถกำหนดสมาชิก ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น จำนวนเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกับภารกิจการถ่ายโอนในอนาคต

ขณะที่ สมาชิก สปท. ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนแผนปฏิรูปตามรายงานนี้ เพราะการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้การถ่ายโอนภารกิจง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานด้วยคะแนน 163 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง 3 เสียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่อง การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล โดยสาระสำคัญที่ต้องปรับแก้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงวิธีจัดการสาธารณะให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น รวมทั้งให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook