ดร.สุวรรณ ฝากแชร์บอกต่อ อปท. ‘การตั้งงบประมาณทางการศึกษาปี60’

1 สิงหาคม 2016 | Slide, ข่าว อปท. วันนี้
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

 

ขอความกรุณาช่วยกันแชร์ด่วนครับ

ถึงแม้ไม่มีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมการตั้งงบประมาณทางการศึกษาของปีงบประมาณ2560. อปท ก็ต้องตั้งงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับ เพราะในระเบียบและหนังสือสั่งการที่ออกตามระเบียบกำหนดแนวทางไว้ชัดเจน

ก่อนที่จะตั้งงบประมาณขัดแย้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ข้อ6(7) ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนใน ว1918 และ ว1658 ว่า
เงินรายหัว เงินค่าอาหารกลางวัน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ระเบียบกำหนดให้ตั้งงบประมาณอยู่ในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา. โครงการนี้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา คือ เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่กรมจัดให้ทุกรายการนะครับ. ซึ่งหมายความรวมถึง เงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หรือเงินเรียนฟรี15ปี)และเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ด้วย
จึงขอให้ตั้งงบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดด้วยนะครับ

ขอให้ดูหนังสือซักซ้อมการตั้งงบประมาณทางการศึกษาประจำปี2559(ว3149 ลงวันที่ 5มิถุนายน2558)เป็นแนวทางนะครับ ตั้งในหมวดตามนั่นเลยครับ

ตั้งในหมวดอื่นจะผิดระเบียบรายได้สถานศึกษาข้อ3วรรคท้าย ซึ่งกำหนดแนวทางไว้ชัดเจนใน ว1918และว1658

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook