ก กลางท้องถิ่น เห็นชอบ ‘ท้องถิ่นจังหวัด’ โดดข้ามมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลได้

29 กรกฎาคม 2016 | Slide, ข่าว อปท. วันนี้
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter


เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งในวาระพิจารณา “หารือการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาเห็นชอบ ให้กรณีข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) ขอโอนมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับสูง) นั้น สามารถเทียบตำแหน่งกันได้

ซึ่งในขณะนี้เดียวกัน นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลในฐานะผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า “กรณีท้องถิ่นจังหวัดยังขอโอนมาเป็น ปลัดเทศบาลได้ ในอนาคต จะต้องเปิดโอกาสให้ปลัดเทศบาลของพวกเรา สามารถโอนย้ายไปเป็นท้องถิ่นจังหวัด ได้เช่นกัน…”

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม กล่าวว่า “เป็นเรื่องของอนาคต”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook